[Android Cơ Bản] Menu trong Android – P1

Hi các em, trong bài này anh giới thiệu tới các em 3 loại Menu trong Android nhé.

1) Option menu

Option Menu là loại menu nằm trên ActionBar hoặc Toolbar ở phía bên phải. Menu hiển thị dưới dạng text, text+icon hoặc icon “ba chấm”, menu cũng hỗ trợ tùy biến giao diện

Để thiết lập menu chúng ta cần tạo file menu.xml trong thư mục res/ menu như sau :

Khởi tạo 2 phương thức trong MainActivity.java để tạo Menu và sự kiện click Menu như sau :


  // khoi tao option menu
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  // khởi tạo menu từ file my_menu trong thư mục res/menu  
    getMenuInflater().inflate(R.menu.my_menu, menu);
    return super.onCreateOptionsMenu(menu);
  }
 @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  //Bắt sự kiện click menu thông qua menu id 
    switch (item.getItemId()) {
      case R.id.menu_share:
        Toast.makeText(this, "Share", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

Chạy ứng dụng ta được kết quả như sau :

2) Context menu

Context menu là loại menu hiển thị ở giữa màn hình, tương tự như 1 dialog. Context menu được gắn vào 1 view và mở ra thông qua sự kiện “long click” vào view.

Để khởi tạo Context menu, chúng ta thêm code vào MainActivity như sau :

@Override
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
  super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
  getMenuInflater().inflate(R.menu.my_menu, menu);
}

@Override
public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
  switch (item.getItemId()) {
    case R.id.menu_share:
 Toast.makeText(this, "Share", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      break;
  }

  return super.onContextItemSelected(item);
}

Thêm câu lệnh đăng kí Context menu cho view trong phương thức onCreate của MainActivity . Trong ví dụ này anh dùng là 1 TextView được tham chiếu vào biến là tvContext

registerForContextMenu(tvContext);

Chạy thử được kết quả như sau :

3) Popup menu

Popup menu là dạng menu hiển thị như dialog nhưng vị trí hiển thị cần gắn với 1 view

Cách khởi tạo Popup menu như sau :

// khơi tạo popupmenu với vị trí nằm phía dưới đối tượng tvContext 
// tvContext có thể là textview, imageview, button ...
PopupMenu popupMenu = new PopupMenu(MainActivity.this, tvContext);


// gán giao diện cho popup menu 
popupMenu.getMenuInflater().inflate(R.menu.tuychon, popupMenu.getMenu());


// bắt sự kiện click item trên menu
popupMenu.setOnMenuItemClickListener(new 
PopupMenu.OnMenuItemClickListener() {
  @Override
  public boolean onMenuItemClick(MenuItem menuItem) {

    switch (menuItem.getItemId()) {

      case R.id.menu_share:

        Toast.makeText(MainActivity.this,
            "SHARE", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;


      case R.id.menu_category:

        Toast.makeText(MainActivity.this,
            "CATEGORY", Toast.LENGTH_SHORT).show();

        break;


    }

    return false;
  }
});
popupMenu.show();

Tạo sự kiện click cho TextView để chạy đoạn code Popup Menu phía trên ta được kết quả như sau :

Code mẫu : https://github.com/huuhuybn/Menu