[Android Cơ Bản] RecyclerView trong Android – Phần 2

Link phần 1 : http://www.dotplays.com/android-co-ban-recyclerview-trong-android/

Lời nói đầu : Trong phần 1, thầy đã hướng dẫn cách sử dụng cơ bản với RecyclerView, trong phần tiếp theo này thầy hướng dẫn các em sử dụng 2 chức năng cơ bản cần có của RV là ‘item click’ , ‘load more’

item click

Khi sử dụng ListView, nếu cần bắt sự kiện click vào 1 hàng thì quá đơn giản rồi, chúng ta chỉ cần gọi phương thức setOnItemClickListener.

Tuy nhiên đối với RecyclerView sẽ không còn phương thức này nữa mà lập trình viên phải tự viết. Thầy sẽ hướng dẫn tới các em cách viết ngắn gọn, đơn giản và tiện sử dụng nhất như sau :

Đầu tiên, các em tạo file ItemClickSupport trong project

import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.View;

import com.asiaviewhd.R;

public class ItemClickSupport {
  private final RecyclerView mRecyclerView;
  private OnItemClickListener mOnItemClickListener;
  private OnItemLongClickListener mOnItemLongClickListener;
  private View.OnClickListener mOnClickListener = new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
      if (mOnItemClickListener != null) {
        RecyclerView.ViewHolder holder = mRecyclerView.getChildViewHolder(v);
        mOnItemClickListener.onItemClicked(mRecyclerView, holder.getAdapterPosition(), v);
      }
    }
  };
  private View.OnLongClickListener mOnLongClickListener = new View.OnLongClickListener() {
    @Override
    public boolean onLongClick(View v) {
      if (mOnItemLongClickListener != null) {
        RecyclerView.ViewHolder holder = mRecyclerView.getChildViewHolder(v);
        return mOnItemLongClickListener.onItemLongClicked(mRecyclerView, holder.getAdapterPosition(), v);
      }
      return false;
    }
  };
  private RecyclerView.OnChildAttachStateChangeListener mAttachListener
      = new RecyclerView.OnChildAttachStateChangeListener() {
    @Override
    public void onChildViewAttachedToWindow(View view) {
      if (mOnItemClickListener != null) {
        view.setOnClickListener(mOnClickListener);
      }
      if (mOnItemLongClickListener != null) {
        view.setOnLongClickListener(mOnLongClickListener);
      }
    }

    @Override
    public void onChildViewDetachedFromWindow(View view) {
    }
  };

  private ItemClickSupport(RecyclerView recyclerView) {
    mRecyclerView = recyclerView;
    mRecyclerView.setTag(R.id.item_click_support, this);
    mRecyclerView.addOnChildAttachStateChangeListener(mAttachListener);
  }

  public static ItemClickSupport addTo(RecyclerView view) {
    ItemClickSupport support = (ItemClickSupport) view.getTag(R.id.item_click_support);
    if (support == null) {
      support = new ItemClickSupport(view);
    }
    return support;
  }

  public static ItemClickSupport removeFrom(RecyclerView view) {
    ItemClickSupport support = (ItemClickSupport) view.getTag(R.id.item_click_support);
    if (support != null) {
      support.detach(view);
    }
    return support;
  }

  public ItemClickSupport setOnItemClickListener(OnItemClickListener listener) {
    mOnItemClickListener = listener;
    return this;
  }

  public ItemClickSupport setOnItemLongClickListener(OnItemLongClickListener listener) {
    mOnItemLongClickListener = listener;
    return this;
  }

  private void detach(RecyclerView view) {
    view.removeOnChildAttachStateChangeListener(mAttachListener);
    view.setTag(R.id.item_click_support, null);
  }

  public interface OnItemClickListener {
    void onItemClicked(RecyclerView recyclerView, int position, View v);
  }

  public interface OnItemLongClickListener {
    boolean onItemLongClicked(RecyclerView recyclerView, int position, View v);
  }
}

Kế tiếp tạo file ids.xml trong thư mục values với nội dung :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Inside `res/values/ids.xml` -->
<!-- You also need to define R.id.item_click_support using ids.xml -->
<resources>
  <item name="item_click_support" type="id" />
</resources>

Cuối cùng, các em sử dụng ở Activity như sau :

Các viết này ưu điểm là có thể tái sử dụng nhiều lần trên các RecyclerView ở các màn hình trên ứng dụng mà không cần định nghĩa qua interface và Adapter như 1 số website hướng dẫn .

load more

Load more hay còn gọi là Endless Load hoặc Lazy Load, một số tài liệu ghi là Infinity Loading ( tải vô cực 😀 ): tức là mỗi khi người dùng cuộn tới cuối cùng thì chương trình sẽ tự động tải dữ liệu và bổ sung vào RecyclerView. Để sử dụng được nhanh chóng và dễ dàng các em nên làm như sau

Đầu tiên, tạo file EndlessRecyclerViewScrollListener với nội dung

import android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.StaggeredGridLayoutManager;

public abstract class EndlessRecyclerViewScrollListener extends RecyclerView.OnScrollListener {
  // The minimum amount of items to have below your current scroll position
  // before loading more.
  private int visibleThreshold = 5;
  // The current offset index of data you have loaded
  private int currentPage = 0;
  // The total number of items in the dataset after the last load
  private int previousTotalItemCount = 0;
  // True if we are still waiting for the last set of data to load.
  private boolean loading = true;
  // Sets the starting page index
  private int startingPageIndex = 0;

  RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager;

  public EndlessRecyclerViewScrollListener(LinearLayoutManager layoutManager) {
    this.mLayoutManager = layoutManager;
  }

  public EndlessRecyclerViewScrollListener(GridLayoutManager layoutManager) {
    this.mLayoutManager = layoutManager;
    visibleThreshold = visibleThreshold * layoutManager.getSpanCount();
  }

  public EndlessRecyclerViewScrollListener(StaggeredGridLayoutManager layoutManager) {
    this.mLayoutManager = layoutManager;
    visibleThreshold = visibleThreshold * layoutManager.getSpanCount();
  }

  public int getLastVisibleItem(int[] lastVisibleItemPositions) {
    int maxSize = 0;
    for (int i = 0; i < lastVisibleItemPositions.length; i++) {
      if (i == 0) {
        maxSize = lastVisibleItemPositions[i];
      }
      else if (lastVisibleItemPositions[i] > maxSize) {
        maxSize = lastVisibleItemPositions[i];
      }
    }
    return maxSize;
  }

  // This happens many times a second during a scroll, so be wary of the code you place here.
  // We are given a few useful parameters to help us work out if we need to load some more data,
  // but first we check if we are waiting for the previous load to finish.
  @Override
  public void onScrolled(RecyclerView view, int dx, int dy) {
    int lastVisibleItemPosition = 0;
    int totalItemCount = mLayoutManager.getItemCount();

    if (mLayoutManager instanceof StaggeredGridLayoutManager) {
      int[] lastVisibleItemPositions = ((StaggeredGridLayoutManager) mLayoutManager).findLastVisibleItemPositions(null);
      // get maximum element within the list
      lastVisibleItemPosition = getLastVisibleItem(lastVisibleItemPositions);
    } else if (mLayoutManager instanceof GridLayoutManager) {
      lastVisibleItemPosition = ((GridLayoutManager) mLayoutManager).findLastVisibleItemPosition();
    } else if (mLayoutManager instanceof LinearLayoutManager) {
      lastVisibleItemPosition = ((LinearLayoutManager) mLayoutManager).findLastVisibleItemPosition();
    }

    // If the total item count is zero and the previous isn't, assume the
    // list is invalidated and should be reset back to initial state
    if (totalItemCount < previousTotalItemCount) {
      this.currentPage = this.startingPageIndex;
      this.previousTotalItemCount = totalItemCount;
      if (totalItemCount == 0) {
        this.loading = true;
      }
    }
    // If it’s still loading, we check to see if the dataset count has
    // changed, if so we conclude it has finished loading and update the current page
    // number and total item count.
    if (loading && (totalItemCount > previousTotalItemCount)) {
      loading = false;
      previousTotalItemCount = totalItemCount;
    }

    // If it isn’t currently loading, we check to see if we have breached
    // the visibleThreshold and need to reload more data.
    // If we do need to reload some more data, we execute onLoadMore to fetch the data.
    // threshold should reflect how many total columns there are too
    if (!loading && (lastVisibleItemPosition + visibleThreshold) > totalItemCount) {
      currentPage++;
      onLoadMore(currentPage, totalItemCount, view);
      loading = true;
    }
  }

  // Call this method whenever performing new searches
  public void resetState() {
    this.currentPage = this.startingPageIndex;
    this.previousTotalItemCount = 0;
    this.loading = true;
  }

  // Defines the process for actually loading more data based on page
  public abstract void onLoadMore(int page, int totalItemsCount, RecyclerView view);

}

Kế tiếp, để sử dụng cho mục đích bắt sự kiện người dùng cuộn tới vị trí cuối ta làm như sau ;

Như vậy, thầy đã hướng dẫn các em sử dụng 2 chức năng quan trọng là LoadMore và OnItemClick trong RecyclerView.

Trong quá trình làm bài, nếu có thắc mắc các em gửi thông tin về : Fanpage : https://fb.me/HuyNguyenAndroid/
Youtube : http://bit.ly/VideosAndroidCoBan
Website : http://www.dotplays.com/category/android-co-ban/
Group hỗ trợ : http://bit.ly/GroupHoTroHocAndroid