[Android Cơ Bản] Sử dụng Sqlite bằng phần mềm DB Browser for SQlite

Lời mở đầu :

Hi các em trong bài ngày hôm nay, thầy hướng dẫn các em tạo CSDL SQlite trong lập trình Android sử dụng phần mềm miễn phí DB Brower for SQlite

  1. Phần mềm DB Brower for SQLite

Link tải : https://sqlitebrowser.org/

DB Brower for SQLite là phần mềm dùng để khởi tạo, chỉnh sửa, kiểm tra các câu lệnh truy vấn và hỗ trợ trích xuất định dạng dành cho SQlite

Các em tải phần mềm và cài đặt như 1 phần mềm bình thường được hình như sau :

Các bước tạo CSDL .

Bước 1 : Nhấn “New Database” và đặt tên cho file CSDL

Bước 2 : Khai báo tên bảng và các cột, ở đây thầy khai báo mẫu 1 bảng nguoiDung và các cột bằng cách nhấn nút “Add field”

PK : tức là khóa chính và AI là tự động tăng. Bấm OK để kết thúc tạo bảng

Bước 3 : Nhấn tab Browse Data >> New Record để thêm dữ liệu mẫu

Bước 4 : Nhấn Save Project để lưu dữ liệu vào file data.db tạo lúc ban đầu

2. Copy file data.db và sử dụng trong dự án Android

Để sử dụng file data.db đã tạo ở trên chúng ta cần làm các bước sau .

  1. Tạo thư mục assets trong thư mục dự án Android
  2. Copy file data.db tới thư mục assets vừa tạo
  3. Viết câu lệnh copy file data.db tới thư mục databases của dự án
  4. Tạo câu lệnh truy vấn với CSDL mới

Bước 1 : Tạo thư mục assets như hình

Bước 2 : Sử dụng CTRL + C và CTRL + V để copy file data.db

Bước 3 : Viết câu lệnh import file data.db

Link câu lệnh mẫu : https://github.com/huuhuybn/TuDien/blob/master/app/src/main/java/com/dotplays/tudien/DataBaseHelper.java

  1. Tạo class DatabaseHelper kế thừa SqliteOpenHelper

2. Thêm lần lượt các câu lệnh copy file data.db. Lưu ý : chúng ta chỉ cần copy file data.db 1 lần đầu tiên vì vậy cần có cả câu lệnh kiểm tra xem file csdl đã tồn tại chưa.

Khởi tạo đường dẫn lưu file data.db . vì từ API 17 có sự thay đổi nên chúng ta cần khởi tạo 2 trường hợp cho DB_PATH
Bổ sung câu lệnh kiểm tra và copy file data.db
Câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu
Thêm câu lệnh mở kết nối và đóng kết nối vào CSDL

Bước 4 : Thêm câu lệnh truy vấn

Cuối cùng khai báo và test câu lệnh tại MainActivity

Chạy thử chúng ta Log đc dữ liệu trong LogCat

Trong bài này, các em tự bổ sung các câu lệnh thêm, sửa, xóa chi tiết hoặc tham khảo tại bài : http://www.dotplays.com/android-co-ban-su-dung-sqlite-voi-openorcreatedatabase/

Mọi câu hỏi, các em post bài trong nhóm Học Lập Trình Android – Huy Nguyễn nhé. Chúc các em thành công