[Android Nâng Cao] Ứng dụng Chat với Firebase – Phần 2

Hi các em, trong bài hướng dẫn tiếp theo này chúng ta sẽ cùng đi phân tích dữ liệu sử dụng trong 1 ứng dụng Chat nhé

Để hiểu được trong 1 App Chat cần lưu trữ những dữ liệu gì, chúng ta cùng xem biểu đồ MindMap sau :

Trong ứng dụng chat chúng ta có các nhánh cần lưu sau :

User : là đối tượng người dùng, có các thuộc tính như UserID, LastName, FirstName, AvatarLink,Groups

Group: là thông tin nhóm chat, nhóm chat có thể có 1 hoặc nhiều User cùng chat với các thông tin như GroupID, Name, Description, NumOfUser, Time …

Message : là thông tin tin nhắn và các thông tin khác để nhận biết như Time, GroupID, CreatedBy (tạo bởi user nào)

Truy cập link https://console.firebase.google.com đã đăng kí ở bài trước, khởi tạo theo mẫu dữ liệu trên ta được như sau :

Anh giải thích chi tiết các thuộc tính trên cơ sở dữ liệu như sau :

Nhánh Groups : sử dụng để lưu thông tin các nhóm chat, nhóm có thể chứa 2 hoặc nhiều hơn User cùng chat và quan trọng GroupID = UserId + ….UserId để phân biệt các Group với nhau. Các thuộc tính trong nhóm Groups như sau :

Name : tên của nhóm

Description : Mô tả cho nhóm

LastMessage : tin nhắn cuối cùng trên nhóm

LastUpdated : thời gian cuối cùng gửi của tin nhắn trên nhóm

Users : chứa danh sách các UserID có trong nhóm chat

Nhánh Messages : sử dụng để lưu toàn bộ các tin nhắn trên app quan trọng MessageId = UserId + ….UserId để phân biệt các Message với nhau (MessageId ở đây trùng với GroupId ở nhánh trên)

Groups : là các Group ID chứa message này

Text : nội dung message

Time : thời gian gửi message

SendBy : Userid gửi tin nhắn này

Như vậy trong bài hướng dẫn này, anh đã giải thích cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng chat, nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc các em gửi lại nhóm học Lập trình Android Huy Nguyen nhé.

Link bài tiếp theo em xem ở phía dưới nhé