Lombok trong Android phần 1

Tự động tạo Getter/Setter trong Class khi lập trình Android

Hi các em, trong bài ngày hôm nay thầy hướng dẫn các em sử dụng thư viện Lombok
thư viện tương đối hữu ích với người đi làm hoặc chuẩn bị đi thực tập doanh nghiệp

Bài viết gồm có các phần sau :

1 . Lombok là gì ? Các chức năng của Lombok và ví dụ

2. Cách tích hợp, cài đặt Lombok

1 . Lombok là gì ? Các chức năng của Lombok

Lombok là thư viện Java hỗ trợ tự động sinh ra các phương thức mà lâp trình viên hay dùng trong lập trình.

Ví dụ : class SinhVien.java thì thường có phương thức Getter, Setter, ToString, Log data …

Sau khi tích hợp thư viện Lombok thì các phương thức này sẽ tự có và lập trình viên không cần thao tác

Lombok hỗ trợ khá nhiều chức năng, thầy liệt kê 1 số chức năng tiêu biểu cho người mới như sau :

@Getter/@Setter
Never write public int getFoo() {return foo;} again.
- Tự động sinh các phương thức getter / setter
@ToString
No need to start a debugger to see your fields: Just let lombok generate a toString for you!
- Tự động sinh phương thức ToString để Log, hiển thị thông tin của model 
@Builder
... and Bob's your uncle: No-hassle fancy-pants APIs for object creation!
- Khởi tạo giá trị model theo cơ chế Builder tiện lợi.
- Ví dụ : 
SinhVien.builder()
.name("Adam Savage")
.city("San Francisco")
.job("Mythbusters")
.job("Unchained Reaction")
.build();
@Getter(lazy=true)
Laziness is a virtue!
- Tự động cache cho lần đầu tiên gọi hàm Getter. Phù hợp cho các biến có kích thước lớn, tốn nhiều tài nguyên. 

Ngoài ra còn rất nhiều tính năng thú vị, các em có thể xem tại link : Chi tiết : https://projectlombok.org/features/all

2. Cách tích hợp, cài đặt Lombok

Có 2 cách để tích hợp Lombok vào Andrdoid Studio

  1. Mở File -> Settings -> Plugins và nhập “Lombok” ở ô tìm kiếm rồi cài đặt
  2. Mở file app/ build.gradle và thêm vào dòng thư viện trong thẻ “dependencies”
compileOnly 'org.projectlombok:lombok:1.18.22'
annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok:1.18.22'

Mn đừng quên Ủng hộ trang bằng cách sử dụng các dịch vụ miễn phí khác của trang

Tải video TIKTOK không WATERMARK : https://taptik.app

Tải vide0, photo Pinterest : https://dotsave.app

Tải video Facebook HD,Full HD, 2K : https://getvidfb.com (đang phát triển)

CH Play : https://play.google.com/store/apps/developer?id=dotPLAYS