[Android Cơ Bản] Retrofit và Flickr API – P3

Link phần trước : http://www.dotplays.com/android-co-ban-gioi-thieu-flickr-va-flickr-api-p2/ Lời mở đầu : Trong bài viết này, thầy hướng dẫn các em tạo 1 dự án và bắt đầu...